Historiek

Een beetje geschiedenis …

Zo begon het …

De Koninklijke Academie is na de Franse ( gesticht in 1928 ) de tweede oudste nationale Academie.

Op 25 maart 1966 vergaderden enkele vooraanstaande filatelisten op initiatief van Raoul Hubinont te Brussel om de oprichting van de Academie vaste vorm te geven. De 22 stichters die in hoofdzaak verkozen werden uit de titularissen van de ‘P. de Smeth’-literatuurprijs waren:

André J. – Braunstein I. – Crustin J. – De Clercq L. – Dupont J. – Herlant L. – Hornick A. – Hubinont R. – Jordens J. – Levêque R. – Marler R. – Martin H. – Moiny Cl. – Plancquaert J. – Stévenot A. – Symens J. – Trussart G. – Van de Moortel M. – Van der Auwera R. – Vos L. – Walravens Ph. – Wuidar G.

28.1.1967 – Stichtingsceremonie – vlnr : L Herlant, J. Plancquaert, gastspreker L. Dubus (Fr.), voorzitter J. Dupont, R. Hubinont, J. Crustin, J. Symens en R. Marlier

De stichting werd geruggensteund door de Landsbond en meer in het bijzonder door zijn voorzitter G. Trussart en door de bondsecretaris R. Van der Auwera, beiden stichtend lid.

De voornaamste doelstellingen waren:

 • het bevorderen van de ontwikkeling van de filatelie
 • het verenigen van de Belgische elite om via publicaties de opgedane kennis te verspreiden
 • het levendig houden van de nagedachtenis aan de voornaamste filatelistische persoonlijkheden.

Om de nagedachtenis van vooraanstaande filatelisten levendig te houden, wordt aan de titulaire leden een zetel toegewezen die de naam draagt van deze personaliteiten. De ontvangstrede bestaat in een huldebetoon aan de overledene.

De eerste Raad van bestuur was als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Dupont J.
 • Ondervoorzitter voor de Brusselse Regio: Plancquaert J.
 • Ondervoorzitter voor het Vlaams Gewest: Herlant L.
 • Ondervoorzitter voor het Waals Gewest: Crustin J.
 • Secretaris-generaal: Symens J.
 • Schatbewaarder-archivaris: Marler R.

Geen geheimzinnig genootschap …

Onder leiding van R. Hubinont verschijnt in de aanvangsjaren het “Bulletin de l’Académie.”

Verschillende leden van de academie – onder wie R. Hubinont . Dr. Van Grunderbeek en R. Vervisch – publiceerden in de aanvangsperiode regelmatig verslagen van de vergaderingen o.a. in Balasse-Magazine en Belgica.

Vanaf 1991 publiceerden de opeenvolgende secretarissen C. Delbeke (19991-95), J. Boulet (1996-2008) en R. Verpoort (vanaf 2009) verslagen van de vergaderingen in de BPH, en later ook in Het Land van Waes. Vanaf heden verschijnen ze eveneens op de website.

Zetelredes van de nieuwe titulaire leden werden tevens op onregelmatige tijdstippen gepubliceerd. Al de beschikbare zetelredes (tot 2005) werden eveneens gepubliceerd in het “Gouden boek van de Belgische Filatelie”, dat in 2006 verscheen ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de Academie.

Op 28.1.1967 werd een plechtige stichtingsceremonie gehouden onder voorzitterschap van J. Dupont. L. Dubus van de Franse Academie hield een lezing “De Transatlantische Scheepspost”. R. Hubinont lichtte de bestaansredenen van de Koninklijke Academie toe.

De Franstalige vleugel van de Academie hield op 29.4.1967 een inhuldigingsvergadering in het Congrespaleis van Luik en op 28.9.1968 werd een belangrijke promotievergadering ten gunste van de filatelie ingericht door J. Crustin te Verviers. Beiden werden bijgewoond door de Minister van PTT, dhr. Maisse.

Enkele markante feiten …

In 1969 publiceert de Academie de ‘Dictionnaire des Bureaux de Poste de Belgique 1830 – 1914′ van Dr. J. Stibbe.

Op 24 april 1970 wordt L. Herlant voorzitter. J. Symens wordt secretaris en I. Braunstein penningmeester

In 1971 publiceert de Academie de « Catalogue des Estampilles et Oblitérations Allemandes dans les Etapes du Front Ouest » van R. Hubinont en « Les cachets Météores sur Medaillons » van A. Van Grunderbeek. Ze kende ook een gouden medaille toe aan H. Van Roye voor zijn werk over de Postgeschiedenis van Kortrijk.

Op 4.3.1972 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats. De voorstellen tot wijziging van de statuten worden grotendeels verworpen. L. Herlant wordt als voorzitter bevestigd, I. Braunstein wordt secretaris en R. Marler penningmeester.

Op 17.11.1973 wordt op een buitengewone algemene vergadering de afschaffing van de regionale ondervoorzitters beslist. J. Symens wordt de enige ondervoorzitter. Dr. Van Grunderbeek volgt I. Braunstein op als secretaris.
Hr Bouret ontvangt een gouden medaille van de Academie voor een werk over Tournai.

Op 22.11.1975 volgt Jules Plancquaert L. Herlant op als voorzitter.

Op 6.11.1976 wordt Edmond Struyf, voorzitter van Pro-Post, als eerste erelid van de Academie verkozen.

Op 13.11.1983 wordt – na het overlijden van J. Plancquaert J. Symens verkozen tot voorzitter en R. Vervisch tot algemeen secretaris.

Op 18.10.1986 volgt dr. Jacques Stibbe Joz. Symens op als voorzitter

In 1991 publiceert de Academie t.g.v. haar 25ste verjaardag een ‘Jaarboek 1966-1991’ met de C. V.’s van al haar leden onder de redactie van Cl. Delbeke.

Op de nationale tentoonstelling van Antwerpen 1993 is er een eresalon van onze Academie. Op initiatief van J. Stibbe wordt een verbroederingsbanket in het Rubens Hotel gehouden met de Franse Academie onder leiding van haar voorzitter J.P. Schroeder en ere-voorzitter M. Lipschutz.

Op 17.6.1995 neemt J. Stibbe ontslag als voorzitter omwille van zijn leeftijd (75). Het erevoorzitterschap wordt hem toegekend. Ondervoorzitter A. Stévenot wordt tijdelijk waarnemend voorzitter en C. Delbeke wordt bij geheime stemming op de A.V. van 4.11.1995 verkozen tot nieuwe voorzitter. Dr. J. Boulet wordt secretaris-generaal.

Op 7 december 1996 viert de Academie haar dertigste verjaardag tijdens een plechtige acade-mische zitting met lezingen van buitenlandse corresponderende leden C. Muys en R. Francon en met een afsluitend banket in het Astoria Hotel. Er verschijnt een nieuw Jaarboek van de Academie.

In 1997 worden – na meer dan twee jaar voorbereiding – nieuwe statuten voor de Academie goedgekeurd. Vooral de kiesprocedure, in het bijzonder wat betreft voorzitter, wordt aangepast.

Op 10.5.1999 overlijdt erevoorzitter Dr. J. Stibbe. De post zal hem in 2004 eren met een postzegel.

In 2001 publiceert de Academie een nieuw jaarboek ter gelegenheid van haar 35ste verjaardag onder de redactie van Cl. Delbeke.

Ter gelegenheid van Belgica 2001 (FIP-tentoonstelling) wordt een belangrijke verbroederingsceremonie met de A.E.P. (Europese Academie) ingericht met diverse lezingen. ’s Avonds wordt een banket gehouden in het Radisson SAS Hotel waaraan ook talrijke buitenlandse corresponderende leden van de Academie deelnamen. Op de 80 aanwezigen telt men 55 buitenlanders.

In 2002 viert de AEP (Europese Academie) haar 25ste verjaardag en geeft bij die gele- genheid ‘OPUS 2′ uit, dat grotendeels gewijd is aan de Belgische Filatelie en aan onze Academie. Alle leden ontvangen een exemplaar. De verbroedering tussen beide Academies wordt opnieuw in de verf gezet tijdens een avondetentje op Fila-Kortrijk.

In 2006 viert de Koninklijke Academie voor Filatelie haar 40ste verjaardag. De aanvraag van de Academie om voor deze gelegenheid een postzegel uit te geven, wordt door de filatelistische commissie ingewilligd. De zegel – die op 23 oktober 2006 verschijnt – toont het logo van de Academie (ontworpen door Jean Libert). Het motief wordt door De Post aan onze Academie geschonken. We vinden het terug op het nieuwe briefpapier, op de badge van de leden (pin) en op de intro van de Website. Frank Daniëls , directeur van De Post en voorzitter van Propost, wordt tot erelid verkozen.

In 2007 overlijdt Dr Jacques Boulet en wordt opgevolgd als secretaris-generaal door Roger Verpoort.. A. Decré wordt Ere-schatbewaarder en wordt opgevolgd door P. Maselis.

In 2008 werd de Academie uitgenodigd door de Franse Academie voor een gezamenlijke zitting en nam de Academie deel aan het eresalon van Wipa.

In 2009 wordt P. Maselis – reeds Voorzitter van de Club de Monte-Carlo – Voorzitter van de Academie en wordt als Schatbewaarder opgevolgd door C. Bruart . In 2010 wordt Cl. Delbeke Ere-voorzitter van de Academie. De Academie neemt deel aan het eresalon van MonacoPhil.

In 2010 neemt de Academie actief deel aan Antverpia 2010. Vele leden namen deel aan het eresalon, er werd een Academische zitting georganiseerd in samenwerking met de Académie Européenne de Philatelie. Alan Huggins gaf hier een lezing over «The introduction and usage of the world’s first embossed postal stationary» . De leden en hun partners ontmoeten mekaar op een vriendschapsdiner in het restaurant van het Zuiderterras.

Tenslotte werden er ook ter gelegenheid van Antverpia 2010 twee boeken uitgegeven door de Academie:

 • Emile J. Van den Panhuyzen : De Post te Brussel / Sinds het ontstaan tot 1850
 • Hubert Caprasse : Rolzegels met beeltenis van Koning Boudewijn 1 – type Marchand.

2011 was het jaar waarin de ABA haar 45° verjaardag vierde. De feestelijkheden gingen door in Roeselare met een tentoonstelling, 2 voordrachten (door Michel Letaillieur en Gavin Fryer) en een feestelijk banket. Ook ter gelegenheid van de 45° verjaardag werd een jaarboek uitgegeven met de CV’s van iedereen die lid is (of het ooit was) van de ABA.

In 2011 deed de ABA haar intrede op het internet. Onze website www.academiebelgium.be  ging van start.

In datzelfde jaar werd ook de prijs ‘Jacques Boulet’ gecreëerd die vierjaarlijks door de Academie wordt toegekend. Tenslotte werd de ABA op het einde van datzelfde jaar vereerd met het bezoek van FEPA-voorzitter Joergen Joergensen, die de FEPA prijs voor literatuur kwam uitreiken aan zeven van onze leden die meewerkten aan de catalogus voor MonacoPhil 2009. In 2012 was het belangrijkste feit de deelname van onze academie aan Temsifil en het druk bijgewoonde banket. De belangrijkste activiteit in 2013 was het bezoek aan het Postsorteercentrum GENT X.

2014 was een bijzonder druk jaar. De ABA nam deel aan twee tentoonstellingen: de RDP-tentoonstelling in Ieper, gewijd aan WO I en het nationaal kampioenschap Brabantphil in Aarschot. Verder werd het boek van Jacques Pirotte over “Les Autos-Canons” mede gefinancierd door de ABA. Dat boek behaalde de nationale Grote Prijs in Aarschot. Tenslotte bracht de Academie een bezoek aan het Red Star Line Museum, waarvan André Bollen één van de bezielers is.

In 2015 was de ABA mede-organisator van de tentoonstelling over ‘Napoleon en zijn tijd’ die doorging in Braine-L’Alleud. Tevens werd een banket georgainseerd en konden de ABA-leden zich inschrijven voor een re-enactment van de Slag van Waterloo.

Op 3 oktober 2015 gaf Patrick Maselis het voorzitterschap door aan Henk Slabbinck.

2016 was weerom een erg druk jaar. De ABA vierde haar 50° verjaardag met een banket in Brussel en nam deel aan het erehof van het Nationaal Kampioenschap Westfila in Roeselare. Ook ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan verkreeg de ABA de eretitel van ‘Koninklijke Vereniging’. Tenslotte werd ook in 2016 een belangrijke bijdrage geleverd aan de filatelistische literatuur door enerzijds het boek van Vincent Schouberechts ‘500 jaar Post’ te steunen, en anderzijds, door Le Philatéliste Belge (LPB) te ‘adopteren’ als tijdschrift van de Academie.  Ook verscheen een nieuw jubileumboek met CV’s van iedereen die lid is (of ooit was) van ABA.

Waren voorzitter

Dupont Jean 25.03.66 29.11.69
Herlant Lucien 29.11.69 22.11.75
Plancquaert Jules 22.11.75 16.04.83
Symens Jozef 13.11.83 30.12.85
Stibbe Jacques 18.10.86 17.06.95
Delbeke Claude 04.11.95 23.10.09
Maselis Patrick 24.10.09 03.10.15
Henk Slabbinck 03.10.15